ngdek.alle.bg

Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение за лято 2013 г.

             Във връзка с реализиране на политиката на РИО, София–град  и СДВР, отдел ,,Пътна  полиция“ за опазване живота

       и здравето на децата и юношите, като участници в пътното движение, бяха създадени ,,Практически препоръки за

       опазване на децата и юношите в пътното движение за лято 2013 г. “  Задължително е запознаването с тях на всички

       ученици от II – VIII клас . Правилата следва да бъдат поставени на видно място на информационни табла, както и да

       бъдат качени на сайта на всички училища.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.