ngdek.alle.bg

История


Националната  гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ” е открита  на 10 октомври 1977 г. от Министерство на културата  по идея на бележити наши учени и творци. Пръв директор-основател на гимназията е г-жа Гергина Тончева. 

Тя е специализирано училище, в което се изучават класическите езици латински и старогръцки език, старобългарски език, литература, история, култура и философия, а така също и западните езици френски, немски, английски. Провеждат се извънкласни и профилирани занимания по новогръцки и италиански език. От началото на учебната 2008/2009 г., след близо 30-годишно прекъсване, са възобновени заниманията по санскрит. Научно-методически тя е интегрирана със СУ „Свети Климент Охридски”   и има статут на  Национален класически лицей към Университета.

Втората степен на обучение –лицейната  обхваща XI и XII клас.Тя  осигурява целенасочена подготовка, която да осъществява прехода  между средното и висшето образование. Изучават се само специални и профилиращи дисциплини. Възможните профили са „Латинистика“ с италиански език, „Грецистика“ (старогръцки език) с новогръцки език, „Западен език“ (френски, немски, английски), „Българистика“ (български език и литература), „Старобългаристика“, „Философия и културология”, „История” ,  „Природонаучен” (химия и биология).

Профилираното обучение се осъществява от университетски преподаватели и изявени учители от гимназията.То е шест часа седмично и приключва със защита на дипломна работа, чиято оценка се включва в зрелостното свидетелство. Дипломната работа, защитена пред университетска комисия, с оценка мн.добър 5 по история, философия и класически езици се признава за кандидат студентски изпит по съответната специалност

В гимназията се предлагат много извънкласни дейности.Училищният хор (мъжки и девически), създаден и ръководен дълги години от Людмила Добринова всяка година е канен да изнася концерти на престижни фестивали в страната и чужбина.В момента дейността на професор Добринова продължава и развива Даниел Иванов. Към гимназията има театрална формация, занимаваща се с античен театър "Алтер Его". След часовете се изнасят беседи върху теми, изучавани в гимназията от преподаватели от СУ, БАН, изявени специалисти, творци.. Често на гости на гимназията идват завършили я вече или други известни личности, които също изнасят лекции.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.