ngdek.alle.bg

Обществени поръчки

ЗАПОВЕД № 386 от 10.08.2015 г. Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, по смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост

Обществени поръчки

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

„КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ”

град София, обл. София град, общ. Столична, район Връбница, кв. Модерно предградие, ул. „Баба № 16

www.ngdek.com; e-mail: ngdek.bg@gmail.com;

тел.: +359 2 827 30 06,  +359 879 811 457; тел.-факс: +359 2 826 21 71

ЗАПОВЕД

386 от 10.08.2015 г.

 

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, по смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост.

 

На основание чл. 16, ал.2 и чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с докладна записка вх. № РД-1466 от 10.08.2015 г. с оглед използването на обект, публична държавна собственост съгласно предназначението му, подобряване условията на обучение на учениците както и условията на труд от преподавателите и служителите от администрацията от НГДЕК „Константин Кирил Философ” чрез осигуряване на търговско обслужване, както и възможността за реализиране на приход за Министерството на образованието от отдаване под наем на имотите,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1.     Откривам  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на НГДЕК „Константин Кирил Философ”, представляващ  „Училищен бюфет”, с полезна площ от 89.76 кв.м, находяща се на етаж 1 в сградата на  НГДЕК „Константин Кирил Философ”, в София, кв. Модерно предградие” ул. „Баба” № 16 .Училищният бюфет се състои от самостоятелно, обособено помещение без налично обзавеждане.

2.     Имотът се отдава под наем за разкриване на  училищен бюфет в НГДЕК „Константин Кирил Философ”. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

3.     Търгът ще се проведе по реда на глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, при следните параметри:

3.1. Първоначална месечна наемна цена на имота – 500,00 (петстотин) лева без ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.

3.2. Депозит за участие в търга в размер на 50,00 (петдесет) лева се внася в касата или по банковата сметка на НГДЕК „Константин Кирил Философ”,              IBAN: BG84 UNCR 9660 3119 9931 10, BIC: UNCR BGSF, в Банка: „УниКредит Булбанк” АД, клон София – Батемберг, ул. „Княз Александър І” № 12

3.3. Търгът ще се проведе на 14.09.2015 г. от 11.00 часа в сградата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”.

3.4. Повторен търг за отдаване под наем в случаите, че няма подадени заявления в указания срок, документацията на кандидатите не отговаря на изискванията или първоначалният търг не е проведен поради обективни причини, да се проведе на 02.10.15 г. от 11.00 часа в сградата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”,

        3.5. Тръжната документация може да бъде закупена срещу 50,00 (петдесет) лева внесени в брой в касата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”

3.6. Оглед на имота от кандидат – участниците в търга, може да бъде извършен до 16.00 часа на 17.08.2015 г. с предварителна заявка                                        на тел. 02/833-36-69

     3.7. Срок и място за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 10.09.2015 год. в деловодството на НГДЕК „Константин Кирил Философ”.

     3.8. Специфични тръжни условия и изискванията към участниците: запазване предназначението на обекта като „Училищен бюфет”, да не се продават и консумират алкохолни напитки, минималният асортимент в обекта: сандвичи; тестени закуски със зеленчукова и/или млечна плънка; млека - кисело мляко, прясно мляко, айрян, млечни и млечно-кисели напитки; плодове и зеленчуци според сезона; натурални плодови и зеленчукови сокове; бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и др.

      3.9. Мирослав Младенов Антов – Главен счетоводител на НГДЕК „Константин Кирил Философ” да организира обявяването на заповедта, заедно с тръжната документация на Интернет страницата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”, в 3-дневен срок от издаването й.

      3.10. Мирослав Младенов Антов – Главен счетоводител на НГДЕК „Константин Кирил Философ” да организира:

3.11. Описанието на имота, неговото предназначение, срока за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия и изисквания към участниците, датата и мястото на провеждане на търга и крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга да бъдат публикувани в централен ежедневник, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

3.12. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”.

3.13. Подписване на декларации за липса на интерес от членовете на комисията по т. 4. преди разглеждане на ценовите предложения на кандидатите за участие в търга по образец.

3.14. Изготвянето на протокол за резултатите от търга в два екземпляра – един за НГДЕК „Константин Кирил Философ”, един за Министерството на културата изпращането му за утвърждаване от мен в 3-дневен срок от провеждане на търга, както и връчване на препис – извлечение от утвърдения протокол на спечелилия търга участник.

3.15. Съобщаване на заповедта за обявяване на спечелилия търга на участниците в него по реда на Административнопроцесуалния кодекс и обявяването й на видно място в сградата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”,

3.16. Подписването на проекта за договор от спечелилия търга кандидат.

3.17. Връчване на подписания договор за наем на наемателя срещу подпис в 3-дневен срок от получаването му.

3.18. Предаване на владението на имота на наемателя в 14-дневен срок след връчване на екземпляр от подписания договор за наем на наемателя.

       3.19. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се  сградата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”, София, кв.Модерно предградие, ул. „Баба” № 16 приложение № 1 към настоящата заповед, които съдържат: извлечение от настоящата заповед, без имената на членовете на комисията, заявление за участие по образец в търга, образец на предложението за месечна наемна цена, образец на протокол за оглед, образци на декларации, условия за участие и изисквания към кандидатите, проект на договор за наем.

        3.20. В 7-дневен срок от провеждането на търга, въз основа на протокола, комисията да изготви и ми предостави за подпис заповед по реда на чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат, наемната цена и условията на плащане.

          Заповедта да се доведе до знанието на посочените в нея длъжностни лица за сведение и изпълнение.

         

     Приложение: Тръжна документация.

 

 

                                        ДИРЕКТОР:    п (не се чете)

/Мариела Папазова/

Заповед №191 от 18.02.2015 г. относно: Обществена поръчка с предмет "Извършване на охрана на училищни сгради и имущество, собственост на НГДЕК "константин Кирил Философ"

Публична покана за участие

Одобрена документация за участие:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

  

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВНЕ НА УЧЕБНИ ПЪТУВАНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ОТ НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“

ГРАД СОФИЯ

 

           Цел: Учебно пътуване

           Технически изисквания: Съгласно приложения както следва:

Учебно пътуване „Антична Елада“, Гърция – Приложение 1.

Учебно пътуване „Антична Егея“, Турция – Приложение 2.

Учебно пътуване „Италия“, Италия – Приложение 3.

Учебно пътуване „Великоморавска мисия“, Унгария, Чехия, Словакия, Австрия, Хърватия – Приложение 4.

Критерии за оценка: Най-ниска цена и пълно покриване на техническото задание.

           Срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 22.10.2014г. по пощата или  в канцеларията на училището,

         на адрес     гр. София 1212, район Възраждане, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 63.

          Съдържание на офертата: Офертата трябва да съдържа разработена детайлна програма, отговаряща на

     техническото    задание съгласно съответното приложение, както и всички документи, които удостоверяват

     нормативна и техническа    обезпеченост на фирмата туроператор: действащ лиценз, сключена застраховка

     за отговорност на туристическия оператор,  техническа обезпеченост, относно транспортните средства

     (собствени, лизингови или наети) 

       Оферти се подават по отделно за всяко пътуване в запечатан непрозрачен плик, съгласно техническо

     задание - приложения   №№ 1, 2, 3 и 4.

 

ДИРЕКТОР:     п (не се чете)

                                                                                              Мариела Папазова

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.